ตุลาคม 2, 2023

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/cbc-daily.com/public_html/wp-content/themes/broadnews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254
ท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำพุร้อน

กรมการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำพุร้อนเชื่อมโยง จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ เพื่อส่งเสริมเชิงสุขภาพ

 

   เมื่อวันที่13-14 . 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวออนเซ็น ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเส้นทางน้ำพุร้อน

ท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำพุร้อน 1

    ทางด้านนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่ากรมการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม พัฒนา สินค้าและบริการเพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยว โดยน้ำพุร้อน ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหลายแห่งที่จัดการโดยชุมชนท้องถิ่นและเอกชนที่มีความพร้อม หากมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ก็จะสามารถช่วยฟื้นรายได้การท่องเที่ยวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ โดยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น 

ท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำพุร้อน 3

    ทางด้านนายไพบูลย์ กุลแพง ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กล่าวว่า แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน และออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ในเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ เพื่อส่งมอบคู่มือเส้นทางท่องเที่ยว แผนพัฒนา และแบบสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ให้กับหน่วยงาน ในพื้นที่นำไปพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต่อไป โดยกรมการท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความโดดเด่นแก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยได้ด้านการท่องเที่ยวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่จริงเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหลายแห่งของจังหวัดพังงาและกระบี่ตามเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ภายใต้แนวคิด “Creative Hot Spring แช่สารพัดน้ำ เที่ยวสารพัดนึก อาทิ บ่อน้ำพุร้อนรมณีย์ บ่อน้ำร้อนที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยชุมชน มีบ่อน้ำร้อนจำนวนมากที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ ธารน้ำพุร้อนปลายพู่ (ปากพู่) ธารน้ำร้อนธรรมชาติ ที่รักษาสภาพของธารน้ำร้อนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ น้ำตกร้อนคลองท่อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม จังหวัดกระบี่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีบ่อแช่น้ำแร่ร้อนรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม บ่อน้ำพุร้อนเค็มที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น วารีรัก ฮ็อต สปริง แอนด์เวลเนส บ่อน้ำแร่ร้อนเอกชนและรีสอร์ทที่มีความสะดวกสบาย ให้บริการสปา การรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเยี่ยมชมชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับดีเยี่ยมจากกรมการท่องเที่ยวอย่างชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา และสถานีบริการ ปตท. สนามบินภูเก็ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้นำคณะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ท่าเรือ พอร์ต ตะโกลา อีกด้วย น้ำพุร้อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยวออนเซ็นน้ำพุร้อน 2

    อีกทั้งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชื่อมโยง จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ ยังมีพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (Thailand Riviera) ที่ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีแก่ประเทศ ตอกย้ำศักยภาพของไทยที่วางเป้าหมายเป็นเมืองด้านสุขภาพของโลก สร้างรายได้โดยใช้จุดแข็งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรายได้ ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั้น จะนำไปสู่การจ้างงานและการพัฒนาสินค้าและบริการอื่นๆ ต่อจากนี้ กรมการท่องเที่ยวจะนำแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่เข้าสู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถขอรับคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อน แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง และแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน

 

………………………………………………………..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related News